dissabte, 10 de febrer de 2007

Recomanacions tipogràfiques per a la pissarra digital

Les recomanacions tipogràfiques per als documents electrònics que han de ser visualitzats en una pantalla són tota una especialitat, però les més importants es poden resumir en el decàleg següent:

  1. La mida del cos de text per ser llegit a la pantalla ha de ser superior (entre 14-16 punts) a la del text imprès (10-12 punts).
  2. Cal emprar el mateix tipus de lletra, de la mateixa mida i interlineat per a tot el cos de text d'un document. Els encapçalaments tindran un altre tractament, en funció de la seva jerarquia.
  3. Cal emprar fonts tipogràfiques específicament dissenyades per a la lectura en pantalla (Arial, Comic, Garamond,…).
  4. No excedir-se barrejant molts tipus de lletra diferents en un mateix document. La seva interpretació per al lector es fa més difícil i a nosaltres ens costarà mantenir la coherència. Un joc de 2 o 3 tipus ben combinats és suficient.
  5. Evitar l'ús de majúscules, atès que són menys llegibles que les minúscules.
  6. Evitar l'ús excessiu de negretes i cursives.
  7. No subratllar el text, especialment els encapçalaments o títols. El subratllat, a més que fa més difícil la lectura, es confon amb un enllaç a les pàgines web, on per defecte es subratllen els enllaços hipertext.
  8. Preveure una major separació entre línies que en els documents impresos.
  9. No fer línies de text massa curtes o massa llargues: mínim 30 caràcters, màxim 70.
  10. Minimitzar el justificat dels blocs de text. És més llegible el text alineat a l'esquerra.

Per recuperar tipus de lletra de lliure difusió i programari d'utilitat per administrar o crear nous tipus de lletra podeu anar a:

http://www.fontfinder.ws/

Font.